แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบติดตามสถานะเอกสารออนไลน์

ความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็วของระบบ ความง่ายในการใช้งาน ความสวยงาม ความเสถียรของระบบ การแก้ปัญหาของผู้ดูแล
2019 © BOI Thailand. All rights reserved.