แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรุณาคลิกที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจ

ความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็วของระบบ ความง่ายในการใช้งาน ความสวยงาม ความเสถียรของระบบ การแก้ปัญหาของผู้ดูแล
2020 © BOI Thailand. All rights reserved.